Dokumenti - Obaveštenja

12.11.2019.

 Izveštaj o bitnom događaju

 Zapisnik sa druge vanredne sednice skupštine akcionara

10.10.2019.

 Formular za glasanje u odsustvu

 Poziv za drugu vanrednu sednicu skupštine akcionara

 Punomoćje za glasanje

4.9.2019.

 Izmene i dopune osnivačkog akta

 Izmene i dopune statuta

 Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

 Odluka o prestanku svojstva javnog društva

 Odluka

 Zapisnik sa sednice

30.8.2019.

 Izveštaj o bitnom događaju

31.7.2019.

 Poziv za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine akcionara

29.7.2019.

 Obaveštenje o odlaganju sednice skupštine

3.7.2019.

 Izveštaj o bitnom događaju

 Zapisnik

 Odluke

28.6.2019.

Odluka

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

 Punomoćje za glasanje

 Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

 Formular za glasanje u odsustvu

 Odluka o povlačenju akcija

 Odluka o prestanku svojstva javnog drustva

27.5.2019.

 Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara

 Dan akcionara

 Formular za glasanje u odsustvu 1

 Formular za glasanje u odsustvu 2

 Punomoćje za učestvovanje u radu skupstine i za glasanje

22.6.2018.

 Zapisnik sa prve redovne sednice skupštine akcionara

 Izveštaj o bitnom događaju o održanoj prvoj redovnoj sednici skupštine akcionara

 Sednica skupštine akcionara - odluka br.1

14.5.2018.

 Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - overen

 Uputstvo za akcionare - overeno

 Formular za glasanje u odsustvu

 Poziv za skupštinu

 Predlozi odluka

 Punomoćje za glasanje

 Uputstvo za akcionare

26.7.2017.

 Izveštaj o bitnom događaju

 Zapisnik sa Skupštine akcionara 18.7.2017.

 Odluke Skupštine akcionara 18.7.2017.

 Statut - prečišćeni tekst 2017.

4.7.2017.

Poziv za ponovljenu prvu sednicu Skupštine akcionara

26.5.2017.

Poziv za redovnu sednicu akcionara

Obaveštenje

Punomoćje za Skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

6.7.2016.

Izveštaj o bitnom događaju - O održanoj prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa prve redovne sednice skupštine akcionara

Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

Statut - Prečišćeni tekst

 

23.06.2016.

APR

BILANS STANJA

Izveštaj revizije

 

9.6.2016.

Odluka i statut

 

19.5.2016.

Skupština akcionara - Poziv I deo
Skupština akcionara - Poziv II deo

31.12.2015.

- Zapisnik sa ponovljene prve vanredne skupštine akcionara PD Avala A.D.

- Odluke sa ponovljene prve vanredne skupštine akcionara  PD Avala A.D.

- Izveštaj o održanoj ponovljenoj prvoj vanrednoj sednici skupštine akcionara

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2016 YOOtheme